Strona korzysta z plików cookies.

Dowiedz się więcej
Włącz tryb kontrastowy

Deklaracja dostępności

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony wlabiryncieteatru.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony  https://wlabiryncieteatru.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2022.04.01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022.08.23.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • W niektórych miejscach brak napisów rozszerzonych i audiodeskrypcji 
 • Zdjęcia zamieszczone na stronie czasami nie posiadają opisów alternatywnych lub posiadają niepełne.
 • Na stronie kliknięcie na zdjęcie pokazuje kolejne obiekty.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dla osób z niepełnosprawnościami prosimy o kontakt Wydziałem Marketingu Teatru pod adresem poczty elektronicznej grzegorz.pindelski@teatrpolski.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 505 92 71.

Uwaga! Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do spraw związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej, czyli działaniami, mającymi na celu umożliwienie korzystania z informacji prezentowanej w formie elektronicznej wszystkim użytkownikom w równy sposób (niezależnie od ich cech lub rodzajów niepełnosprawności, a także niezależnie od właściwości używanych urządzeń końcowych i oprogramowania). Nie należy ich używać w sprawach związanych z kwestiami technicznymi (np. niedostęność strony) lub dotyczących zawartości merytorycznej.

Informacja na temat procedury żądania zapewnienia dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie;
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Przekazanie żądania

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można:

 • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@teatrpolski.waw.pl;
 • złożyć osobiście w Sekretariacie Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, ul. Kazimierza Karasia 2, 00-327 Warszawa, od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godz. 8-16;
 • wysłać na adres: Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, ul. Kazimierza Karasia 2, 00-327 Warszawa.

Terminy realizacji żądania

 • Realizacja żądania następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. 
 • Jeżeli realizacja żądania nie może nastąpić w terminie 7 dni, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 
 • W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Podmiot publiczny może odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Postępowanie skargowe

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Dostępność architektoniczna

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • Budynek Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie jest dostosowany do potrzeb widzów z niepełnosprawnością ruchową. Teatr posiada dwie sceny. Dużą Scenę przy ul. Karasia 2 oraz Scenę Kameralną z wejściem od ul. Sewerynów.
 • Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są zarówno Scena Kameralna, znajdująca się na pierwszym piętrze (wyposażona w windę) i Duża Scena Teatru znajdująca się na parterze. Na elewacji budynku zainstalowane są oznaczenia kierunkowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku Teatru znajdują się toalety (na parterze) przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. W toaletach zamontowany jest system przywoławczy, dzięki któremu osoba potrzebująca pomocy może szybko przywołać obsługę teatru.
 • Niekiedy zdarza się jednak, że ze względów scenograficznych miejsca dla widzów poruszających się na wózkach są specjalnie przygotowywane. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wcześniejsze poinformowanie nas przy zakupie biletu (bądź telefonicznie przed przybyciem – tel. 22 505 92 20), że istnieje potrzeba zarezerwowania miejsca dla widza na wózku.
 • Na widowni Dużej Sceny miejsca dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostosowane są tylko na parterze.
 • Obsługa widowni doradzi, jak najwygodniej dotrzeć do wybranego miejsca.
 • Z uwagi na warunki techniczne liczba miejsc na sali dostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest ograniczona.
 • Ze względów technicznych i bezpieczeństwa Teatr zastrzega sobie prawo wyłączenia miejsc dla osób poruszających się na wózkach na wybrane wydarzenia.
 • Cena biletu dla osób poruszających się na wózku równa jest cenie wejściówki na dane wydarzenie/spektakl.
 • Publicznie dostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się od strony ulicy Kazimierza Karasia (bezpośrednio przed wejściem głównym na Dużą Scenę) oraz od strony ulicy Sewerynów (przed wejściem na Scenę Kameralną).

Dla osób z niepełnosprawnością narządu słuchu:

 • Na Scenie Kameralnej, na Dużej Scenie (na parterze) oraz w kasach biletowych teatru dostępne są pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. 

Dla osób z niepełnosprawnością wzrokową:

 • W budynku znajdują się plany tyflograficzne, umożliwiające osobom niewidomym zlokalizowanie, w którym miejscu na terenie teatru aktualnie się znajdują.
 • Plany są wyposażone w bikony (beacon) – urządzenia, dzięki którym osoba niewidoma może bez problemu zlokalizować miejsce, w którym usytuowany jest plan. Wystarczy, że posiada włączoną aplikację. Kiedy aplikacja jest w zasięgu bikona, osoba z niej korzystająca otrzyma na telefon wiadomość głosową informującą o lokalizacji planu.
 • Udogodnieniem dla osób niewidomych są 3 znaczniki dźwiękowe systemu TOTUPOINT. Znaczniki umieszczone są: nad wejściem do budynku kasy głównej (ul. Krakowskie Przedmieście 6), nad wejściem do budynku Dużej Sceny (ul. Karasia 2), nad wejściem do budynku Sceny Kameralnej (od ul. Sewerynów).
 • Na poręczach oraz w windzie umieszczone są oznaczenia w języku Braille'a, umożliwiające odczytanie informacji przez osoby niewidome.
 • Akceptujemy obecność psów przewodników.
 • Część z naszych spektakli repertuarowych dostępna jest z audiodeskrypcją. Informacje o tym znajdują się w repertuarze.
 • W budynku Teatru nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.