Strona korzysta z plików cookies.

Dowiedz się więcej
Włącz tryb kontrastowy

Polityka Prywatności w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w związku z naszą działalnością. Celem Teatru Polskiego jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Teatr Polski przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Teatr Polski jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Teatr Polski przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Teatr Polski realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej wskazujemy pełne dane Teatru Polskiego jako administratora danych osobowych: Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, 00-327 Warszawa, ul. Karasia 2, tel. (centrala) +48 22 505 92 00, RIK 2/99, NIP: 525 000 97 66, REGON: 000278362, kontakt do Inspektora Danych Osobowych: Leszek Czwarno, tel. +48 22 505 92 26, e-mail: iod@teatrpolski.waw.pl

W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza Teatr Polski?

Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których Teatr Polski przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych. Kierując się tym, by nasze wyjaśnienie tych kwestii było jak najbardziej czytelne, przedstawiamy poniższe zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie pragniemy wskazać, że ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Teatr Polski lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. newsletter)

Informacje ogólne

Osoby odwiedzające strony internetowe Teatru Polskiego lub korzystające z usług świadczonych przez Teatr Polski drogą elektroniczną (zwanych "Serwisami"), mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania serwisów Teatru Polskiego. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

• utrzymanie sesji użytkownika,

• zapisanie stanu sesji użytkownika,

• monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

• przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do serwisu,

• zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,

• przywrócenie sesji użytkownika,

• zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w serwisie,

• sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo,

• przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w serwisie.

Teatr Polski korzysta też z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

• monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW,

• zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych serwisów,

• ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW potrzebne do analizy korzystania z serwisów,

• kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść,

• kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę,

• badanie zapisów na newslettery,

• integracja z portalem społecznościom,

• płatności internetowe.

Wśród tych podmiotów, w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu, zaliczamy:

• Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com),

• Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com),

• Bilety24 (więcej informacji na stronie: www.bilety24.pl).

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Teatr Polski lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Teatr Polski zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze Serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

Logi dostępowe

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z serwisów przez ich użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwerów, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas również w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji, w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika serwisu. Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Pozostałe dane

Tylko gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi, w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, przy badaniach ankietowych czy w formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe, patrz również kolejne sekcje:

- Przetwarzanie danych osobowych klientów Teatru Polskiego,

- Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Teatrem Polskim w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów Teatru Polskiego,

- Przetwarzanie danych osobowych kontaktujących się z Teatrem Polskim w celu zawarcia umowy z Teatrem Polskim.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych serwisów nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Podstawy prawne przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisów Teatru Polskiego możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. Na przykład:

- dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. dopasowując wyświetlane treści, lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą,

- dane osobowe osób, które korzystają z naszych sklepów internetowych i wypełniają w tym celu formularz internetowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy,

- niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Poza danymi, o których była mowa w poprzedniej sekcji, od osób fizycznych, które kontaktują się z Teatrem Polskim w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów Teatru Polskiego, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z Teatrem Polskim, zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam e-mail za pośrednictwem strony internetowej lub wiadomość za pośrednictwem portali społecznościowych. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości.

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacji dotyczących zdrowia fizycznego lub psychicznego, danych genetycznych, danych biometrycznych, informacji o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Przetwarzanie danych osobowych klientów Teatru Polskiego i potencjalnych klientów

Teatr Polski przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z klientami Teatru Polskiego (np. osoby kontaktowe). Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się Teatr Polski. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail lub dane kontaktowe. Nadto, w przypadku klientów, którzy zawarli z Teatrem Polskim umowy odpłatne, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w tym numery kart kredytowych lub numery rachunków bankowych.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Teatr Polski. W obowiązujących w Teatrze Polskim politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

1) w przypadku, gdy Teatr Polski przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika,

2) w przypadku, gdy Teatr Polski przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,

3) w przypadku, gdy Teatr Polski przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy,

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 10 lat.

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Teatr Polski ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu Teatr Polski powierzył przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które Teatr Polski przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

- podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Teatru Polskiego,

- podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Teatru Polskiego,

- pozostali podwykonawcy Teatru Polskiego, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usług serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Teatr Polski, a także dostawcy towarów i usług, z pomocy których korzystamy,

- podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań NPS (satysfakcji klienta),

- firmy windykacyjne, (przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu),

- audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi,

- organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej, (przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Teatr Polski jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: iod@teatrpolski.waw.pl. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można zrealizować poprzez wysłanie wiadomości na adres: iod@teatrpolski.waw.pl. Zmiana danych osobowych Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza Teatr Polski można dokonać poprzez wysłanie wiadomości na adres: iod@teatrpolski.waw.pl.

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W przypadku braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: iod@teatrpolski.waw.pl.

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,

• dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz są profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Teatr Polski albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Teatr Polski. W przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie wiadomości wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: iod@teatrpolski.waw.pl.Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi. Osoby, których dane osobowe przetwarza Teatr Polski, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z nami i umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie Teatru Polskiego, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe: Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie ul. Kazimierza Karasia 2 00-327 Warszawa tel. +48 22 505 92 00

Inspektor Ochrony Danych w Teatrze Polskim:

Leszek Czwarno tel. 22 505 92 25, iod@teatrpolski.waw.pl

Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli Teatr Polski będzie związany takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych. /Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 13.12.2019 r./